+86-760-87808162sales@gatesea.com

o nás

Domov > PODPORA > ZÁRUKA

záruka

Sunwebcam zaručuje, že kamerový systém nebude mať po dobu dvanástich (12) mesiacov od dátumu nákupu ("Záručná doba") žiadne poruchy a chyby v oboch materiáloch a v spracovaní. Spoločnosť Sunwebcam opraví alebo nahradí podľa vlastného výberu systém kamery, ak počas záručnej doby nefunguje správne, za podmienok a / alebo obmedzení uvedených v tomto dokumente. Takáto oprava alebo výmena je vašou jedinou nápravou v rámci tejto obmedzenej záruky.

Odstránenie bezpečnostného zámku zo zadnej západky jednotky automaticky zruší záruku, pokiaľ SUNWEBCAM nevyžaduje, aby jej koncový používateľ odstránil na riešenie problémov.

SUNWEBCAM ZÁRUKY

Solárny panel - 2 roky obmedzená záruka na stavbu

Batéria - 2 roky obmedzená záruka

Camera - 2 roky obmedzená záruka

Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledovné:

(1) akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dôjde v dôsledku nesprávneho používania kamerového systému;

(2) akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dochádza v dôsledku opravy, úpravy alebo inej podobnej činnosti po zakúpení kamerového systému;

(3) akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dôjde v dôsledku transportu, spadnutia, nárazu alebo inej podobnej činnosti po zakúpení kamerového systému;

(4) akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dôjde v dôsledku nedbanlivého alebo nevhodného ukladania alebo nevhodného používania alebo údržby kamerového systému;

(5) akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dochádza v dôsledku cudzích predmetov, ako sú špina alebo špina, piesok, voda alebo kvapaliny, ktoré vstupujú do vnútra kamerového systému.

Podmienky nákupu

Nákupom systému SunWeb kamerový systém koncový používateľ alebo zákazník súhlasí so všetkými podmienkami, ktoré sa nachádzajú v tomto dokumente "nákupné podmienky".

Tieto Zmluvné podmienky nesmú byť zmenené, doplnené alebo zmenené použitím iných dokumentov. Akýkoľvek takýto pokus bude neplatný, ak sa v písomnej dohode podpísanej koncovým používateľom a Gatesea Technology Limited nedohodne inak

Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok považuje za neplatné akýmkoľvek zákonom, pravidlom, poriadkom alebo nariadením akejkoľvek vlády alebo konečným rozhodnutím ktoréhokoľvek štátu alebo federálneho súdu, takáto neplatnosť neovplyvní vykonateľnosť akýchkoľvek iných ustanovení týchto podmienky.

Fakturácia / platba

Sunwebcam prijíma bankové bankovky, Paypal a Western Union.

Ukladanie obrázkov

Všetky obrázky budú uložené v databáze spoločnosti Sunwebcam na obdobie jedného roka (365 dní) od dátumu ukončenia mesačnej služby na kameru. Všetky obrázky budú vymazané z databázy tridsať (30) dní od neschopnosti nabiť kreditnú kartu v súbore.

Bezpečnosť obrázkov

Všetky obrázky, ktoré sú uložené v zabezpečenej databáze Sunwebcam, sú k dispozícii koncovému používateľovi a sú chránené ochranou osobných údajov prostredníctvom používateľského mena a hesla.

Bezdrôtová služba

Sunwebcam využíva rôzne mapy pokrytia založené na počítačových, matematických predpovediach očakávaného pokrytia. Okamžité nízko položené oblasti majú tendenciu mať kvôli terénu občasné pokrytie. Skutočná oblasť pokrytia sa môže líšiť od oblasti zobrazenej na mapách pokrytia a pokrytie môže byť ovplyvnené takými vecami, ako sú počasie, listy, budovy a ďalšie faktory. Sunwebcam nezaručuje pokrytie a pokrytie sa môže meniť. V budovách bude pokrytie nepriaznivo ovplyvnené hrúbkou steny / materiálom a umiestneniami v budove (tj v podzemných a podzemných lokalitách).

Inštalácia a podpora

Koncový používateľ je zodpovedný za inštaláciu kamerového systému Sunwebcam na vhodnom pracovisku. Je zodpovednosťou koncového používateľa inštalovať a otestovať systém kamery Sunwebcam podľa všetkých miestnych kódov a požiadaviek. Návod na inštaláciu nájdete na webových stránkach spoločnosti Sunwebcam Youtube na jednotlivých stránkach produktov v časti "Inštalácia".

Platné právo

Pokiaľ nie je uvedené inak, miesto konania a voľba práva pre tieto Podmienky sa budú riadiť zákonmi hlavného sídla spoločnosti Gatesea Technology Limited.

Všetky duševné vlastníctvo a iné materiály spoločnosti Sunwebcam, vrátane ochranných známok, patentov, čakajúcich patentov, zabudovaného softvéru, serverového softvéru a hardvéru, zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti Gatesea Technology Limited

záruka

Spoločnosť Gatesea Technology Limited zaručuje, že kamerový systém nebude mať po dobu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia ("Záručná doba") žiadne poruchy a chyby v oboch materiáloch a v spracovaní. Spoločnosť Sunwebcam opraví alebo nahradí podľa vlastného výberu systém kamery, ak počas záručnej doby nefunguje správne, za podmienok a / alebo obmedzení uvedených v tomto dokumente. Takáto oprava alebo výmena je vašou jedinou nápravou v rámci tejto obmedzenej záruky.

Odstránenie bezpečnostného zámku zo zadnej západky jednotky automaticky zruší záruku, pokiaľ spoločnosť Sunwebcam nepožiada, aby ju koncový používateľ odstránil na riešenie problémov.

Ak sa v systéme fotoaparátov niečo pokazí, zašlite poštovné s krátkym písomným popisom problému na adresu:
Gatesea Technology Limited

Budova 9, Elektronický park, Južná Fushan Road, Zhongshan City, Guangdong, Čína

Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledovné:

· Akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dochádza v dôsledku nesprávneho používania kamerového systému;

· Akákoľvek chyba alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dochádza v dôsledku opravy, úpravy alebo inej podobnej činnosti po zakúpení kamerového systému;

· Akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dochádza v dôsledku dopravy, pádu, šoku alebo inej podobnej činnosti po zakúpení kamerového systému;

· Akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dôjde v dôsledku nedbanlivého alebo nevhodného ukladania alebo nevhodného používania alebo údržby kamerového systému; a

· Akákoľvek porucha alebo poškodenie kamerového systému, ku ktorému dochádza v dôsledku cudzích predmetov, ako sú špina alebo špina, piesok, voda alebo kvapaliny, ktoré vstupujú do vnútra kamerového systému.

Pri "žiadnom" poplatku Sunwebcam skontroluje kamerový systém a skontaktuje vás počas 72 hodín, aby nám poskytol výsledky našej kontroly. Ak je systém fotoaparátu poškodený tak, že záruka "nezahŕňa" (tj škoda vznikla v dôsledku nesprávneho používania kamerového systému), Sunwebcam určí náklady na opravu kamerového systému a oznámi túto sumu Koncový užívateľ. Na žiadosť koncového používateľa spoločnosť SunWeb bude opravovať poškodené súčasti kamerového systému, ktoré sú opravené podľa rozhodnutia spoločnosti Sunwebcam za predpokladu, že spoločnosť SunWeb bude účtovať koncovému používateľovi 75 USD za hodinu a náklady na materiál. Po prijatí platby za prípadné opravy bude systém kamery zaslaný koncovému používateľovi na účet spoločnosti Sunwebcam.

S ručením obmedzeným

Konečný používateľ súhlasí s tým, že používanie alebo zámer kamerového systému je výlučným rizikom koncového používateľa. Za žiadnych okolností, vrátane nedbanlivosti, spoločnosť Gatesea Technology Limited, jej dôstojníci, zástupcovia alebo ktokoľvek iný, ktorý sa podieľa na vytváraní, výrobe alebo distribúcii kamerového systému, nesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo neschopnosť používať kamerový systém; alebo ktoré vyplývajú zo chýb, opomenutí, prerušení, vymazania súborov, chýb, chýb, oneskorení v prevádzke alebo prenosu alebo akéhokoľvek zlyhania výkonu, či už obmedzeného na Božie alebo Prírodné akcie, zlyhania komunikácie, krádeže, zničenia alebo neoprávneného prístupu k záznamom, programom alebo službám. Bez ohľadu na vyššie uvedené, výhradné opravné prostriedky konečného používateľa na všetky škody, straty a príčiny konaní, či už v dohode, delikt, vrátane nedbanlivosti alebo inak, nesmú prekročiť súhrnnú sumu dolára, ktorú koncový používateľ zaplatil za kamerový systém.

Spoločnosť Gatesea Technology Limited, jej zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, poskytovatelia informácií tretích strán, obchodníci, poskytovatelia licencií alebo podobne nezaručujú, že služba Camera System nebude prerušená ani bezchybná; ani neposkytujú žiadnu záruku, pokiaľ ide o výsledky, ktoré možno získať z používania kamerového systému.

Zákonný účel

Koncový používateľ môže používať Sunwebcam len na zákonné účely. Používanie akéhokoľvek materiálu v rozpore s federálnymi, štátnymi alebo miestnymi zákonmi je zakázané. Toto zahŕňa okrem iného materiál chránený autorskými právami, materiál, ktorý je právne posúdený ako hrozivý alebo obscénny, pornografický, profánny alebo materiál chránený obchodným tajomstvom.

odškodnenie

Konečný používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Gatesea Technology Limited odškodní za zodpovednosť za akékoľvek použitie kamerového systému. Konečný používateľ tiež súhlasí s tým, že spoločnosť Gatesea Technology Limited bude chrániť, odškodňovať, ukladať a zaobchádzať so všetkými nárokmi, záväzkami, stratami, nákladmi a nárokmi vrátane primeraných odmien advokátov voči spoločnosti Gatesea Technology Limited, jej zástupcom, klientom, dôstojníkov a zamestnancov, ktoré môžu vzniknúť alebo vyplývať z akejkoľvek služby poskytnutej alebo vykonanej alebo dohodnutej na vykonanie alebo akéhokoľvek kamerového systému predávaného Klientom, jeho zástupcami, zamestnancami alebo pridelenými osobami.

Konečný používateľ tiež súhlasí s tým, že spoločnosť Gatesea Technology Limited bude brániť, odškodniť a zaťažiť zodpovednosť za záväzky vyplývajúce z (i) akéhokoľvek zranenia osoby alebo majetku spôsobeného akýmikoľvek kamerovými systémami predávanými alebo inak distribuovanými koncovým používateľom v súvislosti s používaním systému ; (ii) akýkoľvek materiál dodaný Klientom, ktorý porušuje alebo údajne porušuje vlastnícke práva tretej strany; (iii) porušenie autorských práv a (iv) akýkoľvek chybný kamerový systém, ktorý klient predal v spojení s používaním kamerového systému.

1.png